บริษัท สิริไฟน์ฟู้ดส์เฮลตี้ จำกัด 

         เป็นองค์กรที่เกิดจากความตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจแปรสภาพผลิตผลทางการเกษตร ให้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด มุ่งตรงสู่ผู้บริโภค เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด รสชาดถูกปาก มีคุณประโยชน์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องเป็นสินค้าที่ปลอดภัยจากสารพิษ
         เป้าหมายขององค์กรเรา ในอนาคตเราจะเป็นผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ สินค้าของเราจะเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคนึกถึงเมื่อต้องการอาหารสำเร็จรูป ด้วยคุณภาพ มาตรฐาน รสชาดและคุณประโยชน์
         วิสัยทัศน์ขององค์กร คือ เราจะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปชั้นนำของประเทศ ด้วยสินค้าที่มีความหลากหลายและคุณค่าที่ผู้บริโภคประทับใจ
Visitors: 36,122